10.05.14 | Studio Tacloban

10.05.14 | Studio Tacloban

STUDIO TACLOBAN

Vi er tre arkitekt studenter som nå fullfører vårt tredje år av vår fem årige master utdanning ved NTNU. Til høsten reiser vi ned til Filippinene for å hjelpe til med å bygge et studie og utdanningssenter sammen med en hjelpeorganisasjon kalt Streetlight.

Prosjektbeskrivelse

Streetlight er en ikke statlig hjelpe organisasjon som har hjulpet gatebarn i Tacloban i Filippinene siden januar 2006. Organisasjonen ble startet i 2004 av Erlend Johannesen.
60% av gatebarnene i Tacloban har foreldre og et sted å sove, men har ikke mulighet til å gå på skole fordi de må jobbe eller tigge for å skaffe seg mat. Denne situasjonen ønsket Streetlight å gjøre noe med. De startet derfor et Studie- og Utviklingssenter. Dette er et utdannings tilbud for gatebarn og barn som bor på barnehjemmet. Her blir de tildelt bøker og uniformer slik at de kan starte på skolen igjen. Etter skoletid kommer barna til Studie- og Utviklingssenteret for å gjøre lekser og få hjelp med skolearbeid. De får også lunch og middag på senteret. Barna blir innrullert i et Art Venture Program hvor de kan velge mellom ulike aktiviteter innen sport, kunst og musikk. Det er oppfølging av barna og foreldrene blir tilbudt kursing. Det er i stor grad foreldrene som driver senteret. I dag er det ca 70 barn som benytter seg av tilbudet. Behovet er stort og Streetlight ønsker nå å utvide Studie- og Utviklingssenteret. De har fått en langtidskontrakt på en tomt i Tacloban der de planlegger å bygge et nytt Studie- og Utviklingssenter for å kunne motta og hjelpe flere barn. Den nye tvidelsen skal bli en aktiv del av byen, og gjennom ulike aktiviteter som bla. lek, konserter ol. vil parken fungere som et bindeledd mellom gatebarn og andre barn i byen.

Romprogram:
– Undervisningsavdeling
– Bibliotek
– Kjøkken
– Et sted å spise

Situasjon

Filippinene ligger øst for Vietnam og består av en rekke større og mindre øyer. Landet har 92 000 000 innbyggere, og hovedstaden er Manila. Filippinene var spansk koloni fra 1521 til 1898, og deretter kontrollert av USA fram til 1946. Det er et av de få landene i Asia med kristendom som dominerende religion. Den sterke innflytelsen fra USA har ført til at landet er blitt svært vestlig orientert.
Tacloban er en havneby i den østlige delen av Filippinene, 58 mil sør øst for Manila. Byen er hovedstaden i provinsen Leyte, og har rundt 220 000 innbyggere. Flesteparten av innbyggerne i byen er kristne, hvorav 97 % er romersk-katolske. Viktig næring er bankvirksomhet, turisme og utdanningsinstitusjoner. Det er store forskjeller mellom rik og fattig, og blant byens 30 bankbygg ligger flere slumområder bestående av blikkskur og avfall.
Tomten der Streetlight skal bygge, “Old Children´s Park”, er en trekantformet park som ligger ut mot fjorden, sentralt plassert i byen. Tomten avgrenses av et regionalt sykehus i øst, og et utenriksdepartement i sør. I vest ligger en del havnefunksjoner. Tomta er regulert som parkanlegg, og ved bygging forutsettes det at parkkarakteren ikke ødelegges. Det er ikke tillatt å hugge ned trær i parken. Den sentrale plasseringen gir Streetlight gode muligheter til å synliggjøres i bybildet.

Design og byggeprossess

Vi vil dele prosjektet inn i fire hovedfaser. Det er naturlig at disse fasene vil ha en del overlapninger. Vi vil delta i de tre førstefasene. Den siste fasen er når vi har dratt og brukerne overtar.

Fase 1: Informasjons-innsamling
I starten er det viktig for oss å sette oss inn i de lokale forholdene. Dette gjelder alt fra klima, terreng, lokale ressurser, materialer og byggeteknikk til historie, sosiale og kulturelle forhold. Vi vil så fort som mulig etablere kontakt med lokalbefolkningen, barna og foreldrene. Workshops er en bra metode for å bryte isen. Dette kan være et miniprosjekt hvor vi snekrer en sittegruppe/paviljong eller dugnadsarbeid som rydding av tomt. I forberedelser til prosjekter som det vil ta tid å utvikle er det viktig å ha flere mindre prosjekter. Dette er viktig for å vise at ting skjer. I denne fasen vil slike mindre prosjekt være viktige for å utvikle et sammarbeid og tillitsforhold med lokale og Streethlight.

Fase 2: prosjektering
Tilnærmingen til prosjektet er viktig for oss og vi ønsker medvirkning og innspill av brukere, arbeidere og lokalsamfunnet. På denne måten vil prosjektet bli noe som utarbeides i felleskap. En slik prosess vil gi innsikt i brukernes behov, deres byggetradisjoner og løsninger på problemer. De som er deltagende vil forhåpentligvis føle at de er med på å forme sine egne omgivelser og at de blir hørt. Dette vil igjen gi eierskap til prosjektet, noe som vil øke engasjementet blandt brukerne.

Fase 3: byggeprosess
Vi vil at prosjektet skal ha størst mulig ringvirkning. Dette innebærer en bevist bruk av lokal arbeidskraft og lokale ressurser. Pengene vi kommer til å bruke vil gå til oppkjøp av materialer og lokal arbeidskraft. Målet er at de penger somblir brukt skal gå inn i lokalsamfunnet. Byggefasen skal være en lærende prosess for begge parter. Dette vil skje gjennom utveksling av byggeteknikker og annen kunnskap, De detaljer og konstruktive løsninger vi da kommer frem til skal være inspirerende og tilgjengelige for at at folk skal kan kunne kopiere dem selv. Slik kan folk selv ta tak i tilsvarende problemer i egne hjem/områder. En slik prosess handler om å komme fram til de beste og mest langsiktige løsningene og da tror vi at en kunnskapsutveksling med de lokale og Streetlight er viktig.

Fase 4: bruk
Vi skal sammen skape et prosjekt som i kraft av seg selv og brukerne fortsetter å leve sitt liv lenge etter det er blitt ferdigstilt. Målet må være å kunne skape et bærekraftig lokalsamfunn, som utvikler seg på grunnlag av lokale ressurser, og bli mindre avhengig av pengestøtte fra givere.

Tidshorisont:
Dette prosjektet vil primært bli gjort i løpet av høsten 2010. Ved behov vil vi også være der våren 2011. Ved flere byggetrinn/delprosjekt kan prosjektering og bygging skje både om høsten og våren.